Avatar
Lêm mơ -

Bs cho e hỏi
E có mọc 4 cái răng khôn giờ e muốn nhổ liền luôn 1 lèo luôn có đc k ??? Hay phải nhổ 2 cái trước sau 1 thời sau mới nhổ tiếp ạ

Trả lời