Avatar
Trần Xuân Trường -

Tôi bị gẫy 2 răng cửa. Xin hỏi BS làm mất bao thời gian

Trả lời